REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: T'i mundësoje pronarëve të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar të bëjnë ndërrimin e emrit, si dhe evidentimin e ndryshimeve në këto subjekte në komunë.

Përshkrimi: Pronarët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar mund të bëjnë ndërrimin e emrit të subjektit të tyre përmes plotësimit të formularit standard A1 i cili mund të gjendet në zyrat e QKB(Qendra Komunale e Biznesit). Pas dorëzimit të aplikacionit, brenda afatit të përcaktuar me ligj, aplikusi do të pajiset me certifikatën me emrin e ri të biznesit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

  • Formulari A1 Emri i vjetër i biznesit
  • Emri i ri i biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi dhe data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletëpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion