REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për zgjatje të orarit të punës (me orë)

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

Qëllimi: Zgjatja e orarit të punës mbi orarin e rregullt punues.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën në zyrën e pranimit duke ju drejtuar Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik. Zyrtari përgjegjës e shiqon nëse kërkesa i plotëson kushtet për aprovim të zgjatjes së orarit. Nëse kërkesa aprovohet, lajmërohet pala me shkresë zyrtare

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Emri i biznesit
  • Adresa
  • Informatat e kontaktit
  • Periudha e kërkuar për zgjatje të orarit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e Biznesit (Per shikim)
  • Pëlqimi paraprak prej banorëve (nëshkrimi dhe numri i ID''së) (Origjinal)
  • Aktvendim mbi plotësimin e kushteve hixheno-sanitare (Kopje)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
  • Vërtetim i taksës në firmë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion