REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Leje për rrëmihje për kyçjen në infrastrukturën komunale (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik, ngrohje etj.)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Mundësohet kyqja në infrastrukturën komunale për objektet e reja, të cilat paraprakisht janë pajisur me leje të ndërtimit.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën për leje për rrëmihje me qëllim të kyqjes në ndonjërën nga infrastrukturat komunale. Pranohet kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm, bëhet shiqimi në terren dhe nëse plotësohen të gjitha kushtet lëshohet leja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: I përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Statusi juridik i aplikuesit
  • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Skica e Lokacionit të rrëmihjes (Origjinal)
  • Leja e ndërtimit të objektit (Kopje)
  • Pëlqimet për kyqje nga ndërmarrjet publike (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion