REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dhënja e tokës në shfrytëzim dhe këmbimi i tokës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Mundësohet qytetarit shfrytëzimi i pronës së paluajtëshmë të Komunës në kohë të caktuar. Gjithashtu mundësohet ndërrimi i pronës private me atë Komunale.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodëzi Kadastër dhe Pronë për të marrë në shfrytëzim pronën e paluajtshëshme Komunale apo për të këmbyer pronën e pajuajtëshme private me atë Komunale. Zyrëtari e shqyrton lëndën dhe e jep vendimin mbi pranimin apo refuzimin e kërkesës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat të caktuar

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Numri i ngastrës
  • Sipërfaqja e parcelës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 99

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Kushtet mjedisore (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion