REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Leja e ndërtimit për objektet e infrastrukturës (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik/tensioni i ulët, rrjet rrugorë)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Pajisja me leje të ndërtimit të infrastrukturës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara. Në rastet kur kërkohen pëlqime prej organeve përgjegjëse me një shkresë zyrtare ipet një afat për marrjen dhe prezantimin e tyre. Projekti kontrollohet, aprovohet, paguhet taksa dhe lëshohet leja e ndërtimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm (nëse fillon ndërtimi) 1 vit (nëse NUK fillon ndërtimi)

Informatat e kërkuara

  • Emri i kompanisë
  • Informatat e përgjithshme të kompanisë
  • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit
  • Përshkrim i shkurtër i qëllimit të kërkesës
  • Informatat për personin kontaktues

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Dokumentacioni juridik i ndërrmarrjes projektuese e cila e harton projektin kryesorë për leje ndërtimore (Origjinal)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
  • Pëlqimet për kyqje dhe mospengim të infrastrukturës teknike (Hidrosistemi Radoniqi, PTK, Ngrohtorja e Qytetit, Ndërmarrja per menagjimin e mbeturinave, KEDS) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion