REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: I mundësohet qytetarit (personit juridik) ndarja e ndërtesës në pjesë më të vogla dhe regjistrimi i të njejtave.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në Djetorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për regjistrimin e pjesëve të ndërtesës. (Ndërtesa mund të ndahet dhe të krijojë pjesë të reja të ndërtesës, si: garazh, apartament, shitore, etj). Nëse dokumentacioni është komplet zyrtari e bënë regjistrimin e pjesëve të ndërtesës në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Palujatshme.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e pasurisë (Kopje)
  • Leja e ndërtimit (Kopje e vertetuar)
  • Matjet kadastrale të incizuara si njësi (të dhënat e ndërtesës) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion