REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za odredivanje granica katastarske parcele

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Granice se odreduju kako bi se definisala parcela u slucaju da lice nema znanje o sopstvenim granicnim linijama.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu radi utvrdivanja granicne linije parcele izmedu jedne ili više parcela. Svi vlasnici susednih parcela moraju biti adekvatno obavešteni. Kompetentni advokat ce pregledati zahtev i donece odluku koja ce biti objavljena 5 radnih dana. Ako gradani ne ulože prigovore o imovini, upisuje se u KKGS (Kosovski katastarski i geodetski sistem).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Imena vlasnika susednih parcela i njihovi kontakt podaci

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion