REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrimi i kulturave (bujqësore dhe tjera)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Ndërrimi i kulturës së shfrytëzimit të pronës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Drjetorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë për ndërrim të kulturës (bujqësore apo tjera) sipas gjendjes faktike. Në bazë të inspektimit në terren merret vendimi dhe bëhet regjistrimi në RDPP (Regjistri i të Drejtës në Pronën e Palujtshme).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Të dhënat e përgjithshme mbi biznesin (emri, veprimtaria)
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Tatimin në Pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion