REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim në lokacion për dhenjen në shfrytëzim të hapsirave publike dhe ndërtimi/vendosja e objekteve të përkohshme montuese/demontuese (kiosqet, bankomati, strehët për autobusë urban)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Ju mundësohet bizneseve shfrytëzimi i hapsirës së pronës publike për vendosjen e objektit montues/demontues.

Përshkrimi: Në bazë të planit të lokacioneve të dhëna nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, pala aplikon në Zyrën e Pranimit për marrjen e lejes për vendosjen objektit të përkohshëm montues/demontues.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur drejtpërdrejt me afatin kohorë të kontratës

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Statusi Juridik i aplikuesit
 • Emri i projektit
 • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Vendimi (kontrata) për dhënjen e pronës në shfrytezim të përkohshëm (Origjinal)
 • Certifikata për regjistrimin e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Kopja e planit (Origjinal)
 • Dokumentacioni teknik (Origjinal)
 • Pëlqimet për kyqje në infrastukturë (Origjinal)
 • Pëlqimet tjera të percaktuara me dispozita të veqanta (në rastet kur duhet te kyqet në rrjetin e ujesjellsit, rrymës, etj) (Origjinal)
 • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion