REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për incizim të objektit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Incizimi dhe regjistrimi i pronës në regjistrin kadastral.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë për incizimin e objektit i cili është i ndërtuar sipas kushteve urbanistike. Pas incizimit bëhet regjistrimi në regjistrin kadastral.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Tatimin në Pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
  • Leja e ndërtimit (Origjinal)
  • Kushtet tekniko urbanistike (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion