REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Saglasnost o lokaciji za dnevno/sezonsko korišcenje javnih površina za pravna lica

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Qëllimi: Izdavanje gradanima saglasnosti o lokaciji privremenog korišcenja javnih površina.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu na recepciju. Zahtev se dalje šalje u Direkciju za urbanizam. Šema/slika objekta koji ce biti korišcen, uverenje o poslovanju i drugi dokumenti su neophodni u skladu sa vrstom preduzeca. Službenik pregleda dokumentaciju i obavlja terensku posetu (neophodno merenje oblasti). Na osnovu terenskog nalaza, donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju zahteva.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Privremeno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Pravni status podnosioca prijave
  • Opšti podaci podnosioca prijave (adresa, kontakt podaci itd.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Nacrt mesta rada (Originalna)
  • Saglasnost iz Odseka za inspekciju za ispunjavanje sanitarnih i higijenskih uslova (Originalna)
  • Atest za zaštite od rizika (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Atest za zaštitu od buke (Kopija)
  • Nadležna uverenja o kvalifikaciji za obavljanje privredne aktivnosti (Kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion