REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim në lokacion për shfrytëzimin ditorë/sezonal të hapsirave publike për subjektet afariste

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Pajisja e qytetarit me pëlqim në lokacion për shfrytëzimin të përkohshëm të hapsirës publike.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën në zyrën pritëse e cila pastaj i dërgohet Drejtorisë së Urbanizmit. Kërkohet skica/foto e objektit që dëshiron të shfrytëzohet, certifikata e biznesit dhe të tjera sipas llojit të biznesit. Zyrtari e shqyrton dokumentacionin dhe e bënë shiqimin e terrenit (matjet e duhura të siperfaqës). Në bazë të gjetjeve në terren mirret vendimi mbi aprovimin ose rrefuzimin e kërkesës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përkohshëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Statusi Juridik i aplikuesit
  • Informatat e përgjithshme të aplikuesit (adresa, kontakt informatat, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Skica e lokacionit (Origjinal)
  • Pëlqimi nga Drejtoria e Inspekcionit për plotësim të kushteve higjieno-sanitare (Origjinal)
  • Atesti mbi mbrojtjen nga rreziqet (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Atesti për mbrojtjen nga zhurma (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata për kualifikimin përkatës për ushtrim të biznesit (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion