REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të dokumentit të organeve administrative dhe gjyqësore mbi njohjen e të drejtës së pronësisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: I mundësohet palës regjistrimi i pronës.

Përshkrimi: Kërkesa nga pala vjen në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë, juristi përgjegjës e shqyrton dhe e lëshon vendimin mbi lëndën. Nëse lënda nuk është komplete lëshohet konkluzioni me vërejtje për plotësim të lëndës (afati për plotësim 5 ditë pune). Pas marrjes së vendimit lënda duhet të del në shpallje publike për 5 ditë pune. Nëse nuk ka ankesa nga qytetarët prona dhe pronari i ri regjistrohen në SIKTK (sistemi informativ kadastral i tokës në Kosovë).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Aktvendimi i përhershëm.

Informatat e kërkuara

  • Emri (Emri i Prindit) Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Aktgjykimi / ujditë gjyqësore / aktvendimi. (Origjinal)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion