REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e përqojave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Regjistrimi i ndryshimeve të llojeve të ndrryshme të përqojave në kadastër.

Përshkrimi: Kërkesa vjen nga subjektet publike dhe publiko-private që janë përgjegjëse për: lidhjet e tensionit të ulët dhe të lartë të energjisë elektrike, gypat e ujësjellësit, kanalizim, linjat telefonike, gypat e ngrohjes qëndrore, naftës dhe gazit. Në rastet kur bëhet ndryshimi i lokacioneve nga subjektet përgjegjëse ato janë të obliguara qe të njoftojnë Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për ndryshimin e lokacionit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: I përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Lokacioni ku duhet të bëhet ndrryshimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Lista e parcelave të caktuara (Origjinal)
  • Projekti i përqojave (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion