REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pëlqim për parcelim

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Pajisja me pëlqim për parcelim që garanton se ndarja e parcelës është e lejuar dhe nuk përbënë shkelje të zgjidhjes urbanistike për atë zonë. Kërkohet si dokumentacion shtesë për kërkesën për ndarje të parcelës.

Përshkrimi: Pala aplikon në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon këkesën për pëlqimin për parcelim.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: I përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i IDs

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e planit me propozim për parcelim (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Pëlqim për parcelim (në rastet e më shumë se një pronarë të tokës) (Origjinal)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion