REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për ekstrakt nga plani rregullativ

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Qëllimi: Paisja me ekstrakt të planit rregullativ me qëllim të planifikimit të ndërtimit.

Përshkrimi: Pala e mbush formularin për aplikim në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara (të listuara në formular). Kërkesa dërgohet në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit ku edhe lëshohet Ekstrakti.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e lidhur me vlefshmërin e planit në bazë të së cilit ipet ekstrakti.

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Numri i parcelës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion