REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për korrigjim të regjistrit të kadastrës (gabime teknike apo materiale)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: I mundësohet palës korrigjimi i shënimeve të pronës në rastet e gabimeve material dhe/apo teknike.

Përshkrimi: Kërkesën e paraqet qytetari në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi të behet verifikimi i dokumentacionit zyrtari e merr vendimin (nganjëherë edhe me prezence të dy apo më shumë palëve) dhe e regjistron në librat e regjistrit kadastral. (Korrigjimi mund të bëhet edhe pa kërkesë nga ana e qytetrit/ve, nëse është vërejtur gabimi teknik nga ana e zyrtarit kadastral. )

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri (Emri i Prindit) Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 10

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetim / aktvendim nga organi i administratës së përgjithshme (Origjinal)
  • Certifikata Lindjes / Vdekjes / Martesës / (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion