REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e ndërtesës në regjistrin e të drejtës në pronën e palujtshme (matje kadastrale dhe regjistrim në kadastër)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: I mundësohet qytetarit (personit juridik) regjistrimi i ndërtesës banesore apo afariste.

Përshkrimi: Pala bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për regjistrimin e ndërtesës. Nëse dokumentacioni është i kompletuar zyrtari e bënë regjistrimin e ndërtesës në RDPP (Regjistri i të Drejtës në Pronën e Paluajtshme). Regjistrimi i ndërtesës i paraprinë regjistrimit të pjesëve të ndërtesës (apartamente, hapsirat e biznesit, bodrume, garazha, etj)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit), Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e pronësisë (Kopje)
  • Leja e ndërtimit (Kopje e vertetuar)
  • Matjet kadastrale të incizuara si njësi (të dhënat e ndërtesës) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion