REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për kopje të planit

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me kopjen planit.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi e bënë pagesën dhe e prezenton dokumentacionin e kërkuar pala pajiset me kopjen e planit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës
  • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetim mbi pagesën e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion