REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za kopiju plana

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Qëllimi: Ovim postupkom se gradaninu izdaje kopija plana.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Nakon placanja naknade i dostavljanja neophodnih dokumenata, izdaje se kopija plana podnosiocu prijave.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave
  • Licni broj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion