REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pajisje me vërtetim për sigurim shëndetësorë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Pajisja e qytetarit me vërtetim për sigurim publik shëndetësorë.

Përshkrimi: Pala e merr formularin për vërtetimin e sigurimit publik shëndetësorë nga Drejtoria dhe e plotëson atë formularë. Zyrtari e verifikon gjendjen dhe e pajisë qytetarin me vërtetimin e kërkuar.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri i telefonit )
  • Numri i llogarisë bankare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokumenti indentifikues (ID) (Kopje)
  • Certifikata e Lindjes (fëmijës) (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion