REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vërtetim që nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Qytetari pajiset me dokumentin i cili vërteton se ka të drejtë të vendosjes, që nuk i është marre zotësia e veprimit dhe që nuk është nën kujdestari.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën për marrjen e vërtetimit që nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit. Pas plotësimit të dokunetacionit të nevojshëm protokollohet kërkesa dhe pala paiset me vërtetimi.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informata të përgjithshme (adresa, numri telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion