REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për Regjistrim të hipotekës

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: I mundësohet palës marrja e kredisë dhe mbi-tërheqja.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit në Drejtorinë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë. Shqyrtohet lënda dhe merret vendimi nga zyrtari ligjor. Në aktvendim precizohet shuma e kredisë, afati i kthimit, kamata vjetore si dhe prioritetet sipas rradhës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri në momentin e fshirjes së hipotekës

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Numri i aktvendimit
  • Shuma e borxhit
  • Prioriteti - shënime mbi prioritetin nëse prona ka qenë e hipotekuar më shumë se një here.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Njoftimi mbi shlyerjen e borxhit nga banka (nëse ka pasë borgje më herët) (Kopje)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion