REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vërtetim që nuk obligime financiare (ndaj personave tjerë, bankave apo komunës)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Paisja e qytetarit me vertetim për përmbushjen e të gjitha detyrimeve financiare ndaj shtetit si dhe personave për të cilët është përgjegjës sipas ligjit.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën për marrjen e vërtetimit që nuk ka obligime financiare të përcaktuara me ligj ndaj personave tjerë (p.sh. obligime ndaj fëmijëve, bashkëshortes/it) apo obligime tjera financiare (borxhe të papaguara të pagesave komunale apo kredi bankare). Kërkesa protokollohet, caktohet menaxheri i cili vërteton rastin dhe nëse vërtetohet që pala i ka kryer obligimet financiare lëshohet vërtetimi i kërkuar.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informata të përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Ekstraki i lindjes (Kopje)
  • Autorizimi për përfaqësuesin në rastet kur pala nuk është prezente (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion