REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za izdavanje uverenja o finansijskoj održivosti (drugih lica, banaka ili opštine)

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Qëllimi: Davanje gradanima uverenja o ispunjenju svih finansijskih obaveza prema državi i licima za koje je on odgovoran u skladu sa zakonom.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za izdavanje uverenja da ne postoje nikakve finansijske obaveze koje navodi zakon prema drugim licima (tj. obaveze prema deci, supružniku) ili druge finansijske obaveze (neplacena dugovanja prema opštini ili bankarski krediti). Zahtev se upisuje, imenuje se upravnik koji potvrduje zahtev i ako je potvrdeno da je podnosilac prijave ispunio svoje finansijske obaveze, izdaje se uverenje za koje se prijavio.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona itd.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Ovlašcenje za predstavnika u slucajevima gde stranka nije prisutna (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion