REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për certifikatën e pasurisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Qëllimi: Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me certifikatë për posedimin ose jo posedimin e pronës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Drejtorin për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi të bënë pagesën e shërbimit dhe të dorëzon vërtetimin e tatimit pala e merr certifikatën e pasurisë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i palës dhe emri i prindit
  • Informatat e përgjithshme (numri telefonit, adresa)
  • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetim mbi pagesën e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion