REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim që është shfrytëzues apo jo-shfrytëzues i ndihmës sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Pajisia e qytetarit me vërtetim mbi shfrytezimin apo jo-shfrytëzmin e ndihmës sociale si plotësim i dokumentacionit që i kërkohet palës për qëllime të ndryshme.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesen për lëshimin e vërtetimit që është shfrytëzues i ndihmave sociale për nevoja të ndryshme. Zyrtari e vërteton gjendjen dhe në bazë të evidencave që disponon shërbimi, palës i lëshohet vërtetimi që është shfrytëzues i ndihmave sociale apo në të kundërtën që nuk është shfrytezues i ndihmës sociale

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Numri personal
  • Vendi i lindjes
  • Gjinia
  • Nacionaliteti
  • Adresa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion