REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za materijalnu pomoc deci koja imaju trajni invaliditet

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Qëllimi: Finansijska pomoc porodicama koja imaju decu sa trajnim invaliditetom.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev i neophodnu dokumentaciju u cilju prijave za materijalnu pomoc. Službenik pregleda dokumentaciju i dostavlja je medicinskoj komisiji (komisiju na centralnom nivou imenuje Ministarstvo rada i socijalne zaštite) koja pregleda zahtev. Komisija se obrazuje samo nakon podnošenja 20 i više prijava. (ako zahtev bude odobren, podnosilac prijave uživa prava od datuma podnošenja prijave)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Datum rodenja
  • Adresa
  • Broj telefona

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta podnosioca prijave (Overena kopija)
  • Uverenje o posebnim potrebama deteta (Originalna, Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih deteta (Originalna, Overena kopija)
  • Odluka kojom se potvrduje starateljstvo, u slucaju da je staratelj takode podnosilac prijave (Originalna)
  • Medicinska dokumentacija sa epikrizom (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion