REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për fillim të hulumtimit për ndërtim të hidrocentraleve dhe centraleve tjera (erës, diellit, biomasës) dhe të eficencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Plotësimi i disa kushteve paraprake dhe marrja e pëlqimit për fillimin e hulumtimit për mundësinë e ndërtimit të hidrocentralit-burimeve të ripërtritshme ose të eficiences së energjisë

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën në zyrën e pranimit, kërkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike e cila shqyrtohet nga ana e komisionit dhe jepet pëlqimi për fillimin e hulumtimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit ku kërkohet fillimi i hulumtimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Projekti (Origjinal)
  • Certifikata e Biznesit (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion