REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për prerjen e drunjeve të dëmtuar në territorin e komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Siguria për qytetarët, objektet dhe pasurinë e tyre.

Përshkrimi: Kërkesa bëhet me shkrim në zyrën e pranimit. Pala prezanton edhe dokumentacionin ku vërtetohet që lokacioni është pronë publike-komunale. Zyrtari bashkë me anëtarët e komisionit e inspekton terrenin dhe konstaton gjendjen shëndetësore të drunjeve. Lëshohet pëlqimi për prejen e drunjëve që paraqesin pengesë ose rrezik për qytetaret.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 7 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Kontakt informatat
  • Vendi ku duhet prerë drunjët

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion