REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për fillimin e hulumtimit të eficiencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ruajtja dhe rritja e furnizimit me energji elektrike.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në zyrën e pranimit e cila kërkesë përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës dhe vendoset se a ka nevojë për mirëmbajtje apo ndriçimit të ri. Palës i kthehet përgjigja për realizimin e mundshëm ose jo

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit të kërkesës për dhënie të pëlqimit për fillimin e hulumtimit për efiqencë të energjisë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion