REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pajisje me leje për bllokimin e rrugës (intervenim në rrugë)

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Bllokimi i përkohshëm i rrugës në të cilën kryhen punët ndërtimore.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Zyrtari për qështje të komunikacionit brenda Drejtorisë për Shërbime Publike e shqyrton kërkesën dhe e pajisë palën me leje për bllokim të rrugës duke u siguruar kështu që intenziteti i qarkullimit të automjeteve të jetë minimal. Një kopje e lejes i dërgohet Shërbimit Policor të Kosovës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me përfundimin e punës.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i firmës
  • Datat gjatë të cilave duhet të bllokohet rruga
  • Ora e kryerjes së punimeve
  • Emri i rrugës e cila duhet bllokuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion