REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Leje për furnizim të lokaleve afariste

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Për ti mundësuar lokaleve të ndërpresin qarkullimin rrugor për një kohë të shkurtër për tu furnizuar me mallra

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e pajisë palën me leje për automjetet të cilat bëjnë furnizimin e lokaleve afariste. Një kopje e lejes i përcillet Shërbimit Policorë të Kosovës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e lidhur me afatin kohorë të kërkesës për leje

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Adresa e palës dhe biznesit
  • Targat e automjetit dhe informata tjera lidhur me automjetin
  • Emrat e rrugëve nëpër të cilat automjeti do të qarkulloj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion