REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim mbi statusin e shërbimit ushtarak

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Qytetarit i ofrohet dokumenti valid nga autoritetet komunale në mënyrë që të plotësojnë dokumentacionin e kërkuar nga Ambasadat për aplikim për vizë dhe leje qëndrim në shtetet tjera.

Përshkrimi: Pala e parashtron kërkesën në Arhivë; kërkesa adresohet në DMSH(Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim) dhe në bazë të dokumentacionit të prezentuar palës i lëshohet vertetimi mbi kryerjen/moskryerjen e shërbimit ushtarak. Ndërsa për personat e lindur pas vitit 1981 vërtetimi për lirimin nga shërbimi ushatarak lëshohet në bazë të vendimit të UNMIK-ut me të cilin qytetarët e Kosovës aktualisht janë të liruar nga ky obligim.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Libreza ushtarake (nëse ka) (Per shikim)
  • Deklaratë, e vertetuar në Arhivë, nga dy dëshmitarë (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion