REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për plotësimin e kushteve kundër-zjarrit për ndërtimet e larta (në nivelin komunal: lartësia e objektit P+4, kategoria 3 dhe 4)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Qëllimi i procedurës është parandalimi dhe eliminimi i rrezikut të rasteve të zjarrit në ndërtesat e reja, që nga fillimi i ndërtimit të tyre.

Përshkrimi: Qytetari e bënë kërkesën në DMSH. Komisioni e bënë inspektimin në mënyrë që të verifikohet a plotësohen kushtet e kërkuara për mbrojtje kunder zjarrit. (Pas marrjes së pëlqimit vazhdohet me procedurat tjera për marrjen e lejes për ndërtime të larta).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat për kontakt
  • Adresa e vendit i cili duhet të inspektohet

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Projekti i ndërtimit të objektit (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion