REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për verifikimet e dëmeve të shkaktuara nga faktori natyrë, faktori njeri dhe të tjerë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Verifikimi i dëmit të shkaktuar në objekt, rrugë, ambijent (fushe,mal,etj) nga faktorët natyrorë dhe faktorët tjerë teknik/teknologjik. Përpilimi i raportit të gjendjes dhe vendimi për sanimin e gjendjes dhe/apo mbulimin eventual financiarë.

Përshkrimi: Pala e parashtron kërkesën ne Arhive; kërkesa dërgohet në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim për tu shqyrtuar; kjo Drejtori e percjellë zyrtarit përgjegjes për inspektimin dhe verifikimin e gjendjes në terren; përpilohet procesverbali me të cilin njoftohet pala për procedurat e mëtejme.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Adresa e vendit për inspektim
  • Data e aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pala mund të sjellë edhe fotografi të pronës së dëmtuar, bashk me kërkesën për verifikim. (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion