REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e hapsirës së brendshme dhe të jashtme të objekteve të shkollave fillore, shkollave të mesme të ulët dhe shkollave të mesme të lartë

Drejtoria komunale e Arsimit

Qëllimi: I mundësohet pales shfrytëzimi I hapsirave së brendshme dhe të jashtme të objektit shkollorë.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në zyren e pranimit, lënda percjellet në Drejtorinë Komunale të Arsimit e cila shqyrtohet dhe jepet aprovimi ?

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Numri i telefonit
  • Kontakt informatat
  • Datat për të cilat hapsira kërkohet për shfrytëzim

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leternjoftimin (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion