REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për inspektim dhe asgjësimi të mallit me afat të skaduar të perdorimit, për mallra me origjinë ushqimore dhe jo-ushqimore

Drejtoria për Punë Inspektuese

Qëllimi: Garantohen të drejtat themelore të konsumatorit dhe sigurohet që qytetarit të mos i shkaktohen dëme shëndetësore dhe ekonomike. Poashtu, me këtë procedurë sigurohet që humbjet ekonomike të biznesit të mbesin në minimum.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila i dërgohet Drejtorisë së Inspektoratit ku caktohet Inspektori i Tregut për verifikim të regjistrit të mallit të paraqitur me kërkesën e palës. Pas verifikimit formohet komisioni për asgjësim të mallit i cili edhe njëherë e bën verifikimin si dhe monitorimin e asgjësimit të atij malli.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i subjektit afarist
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Regjistri i mallrave të skaduar (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion