REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Aktvendim për eks''humim

Drejtoria për Punë Inspektuese

Qëllimi: Në rastet më të shpeshta, i mundësohet palës të bëjë bartjen e mbetjeve mortore në vendin tjetër (afër familjes, qytetin/shtetin e lindjes).

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën në Zyrën Pritëse dhe me dokument mbi vdekjen e personit. Përcillet në Inspektorat dhe Inspektoret pas daljes në terren e japin ose jo pëlqimin për ekshumim. (Ndryshimi i vendit të varrosjes në tjetër qytet apo shtet)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i aplikuesit
  • Shënimet për kufomën
  • Informacione për kompaninë e cila do të bëj eks'humimin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e vdekjes (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion