REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për inspektim të rregullt të gjedheve para dhe pas therrjes në therrtoret e licencuara.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Qëllimi: Kontrolli i vazhdueshëm i mishit për konsum.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën verbalisht apo me shkrim në Zyrën e Pranimit. Kërkesa i përcillet Drejtorisë për Inspektim ku caktohet inspektori për përcjelljen e lëndës. Inspektori e bën inspektimin dhe vulosjen e gjedheve. Puna kryhet brenda ditës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion