REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë e subjekteve afariste hoteliere dhe prodhuese për certifikimin e punës me pije alkoolike.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Qëllimi: Palës e cila e bënë kërkesën i mundësohet të shërbej/prodhoj alkoohol të kontrrolluar. Komuna e kontrrollon cilësinë por edhe moshën e përsonave të cilët konsumojnë apo shërbejnë alkoholin.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën ne Zyrën Pritëse e cila i përcillet Drejtorisë për Punë Inspektuese. Zyrtari i sektorit të tregut apo bujqësisë e bënë verifikimin mbi plotësimit e kushteve për atë veprimtari. Pala e merr përgjigjen e vendimit me shkrim/certifikatën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendit qe ka të beje me kërkesën
  • Informatat e kontaktit
  • Emërtimi i biznesit
  • Emrat e të gjithë të punësuarve në biznes dhe informatat e tyre të përgjithshme (fotokopja e lejeve identifikuese dhe vendqëndrimi tyre momental)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
  • Lejet identifikuese të të gjithë punëtorëve që punojnë në atë biznes (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion