REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtevi hotelskih kompanija i proizvodaca za sertifikovanje alkoholnih pica.

Direkcija za inspekcijski nadzor

Qëllimi: Podnosiocu prijave koji podnosi zahtev se dozvoljava da služi/proizvodi kontrolisani alkohol. Opština proverava kvalitet, ali takode starost lica koja konzumiraju ili služe alkoholna pica.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem koji se onda prosleduje u Direkciju za inspekcijski poziv. Službenik iz sektora tržišta ili poljoprivrede ce potvrditi dali su uslovi za tu aktivnost ispunjeni. Podnosilac prijave ce dobiti pisanu odluku/sertifikat.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Adresa mesta koje se navodi u zahtevu
  • Kontakt podaci
  • Naziv poslovne organizacije
  • Imena svih zaposlenih u preduzecu i njihovi opšti podaci (fotokopija njihovih licnih karti i adrese njihovih trenutnih prebivališta)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
  • Identifikacione propusnice svih zaposlenih u preduzecu (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion