REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e tokave pyjore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: Ofrohet mundësia e shfrytëzimit të tokave pyjore që janë në pronësi të shtetit.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtori të Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Kërkesa me dokumentacionin e kompletuar dërgohet në Ministri të Bujqësisë-Agjencionit Pyjor të Kosovës. Shqyrtimi dhe aprovimi i kërkesës është në kompetencë të Ministrisë. Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e bënë monitorimin e shfrytëzimit të pyjeve vetëm pasi të merret vendimi nga Ministria.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Qëllimi për shfrytëzimin e tokës pyjore
  • Informatat e kontaktit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 20

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e Pasurisë (Origjinal)
  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Certifikata e biznesit (nëse kërkesën e bënë biznesi) (Kopje e vertetuar)
  • Vërtetimi i tatimit në biznes (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion