REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndërtim të pendave/kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: Ofrimi i mundësive më të mira të punës për qytetarët dhe kompanitë bujqësore.

Përshkrimi: Në bazë të kërkesave të shoqatave bujqësore, ndërmarrjeve bujqësore, grupeve të fermerëve si dhe kërkesave individuale të fermerëve, Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural bënë ndërtimin e pendëve dhe kanaleve për ujitjen e prodhimeve bujqësore. Pala bën kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila pastaj përcillet në Drejtorinë e Bujqësisë. Nëse kërkesa është reale dhe dokumentacioni është komplet, Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë e paraqet kërkesën në Bord të Drejtorëve. Aprovimi final varet nga vendimet e Kuvendit Komunal mbi projektet kapitale.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i koperativës bujqësore, shoqatës bujqësore

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Projekti (Origjinal)
  • Certifikata e Pasurisë (Origjinal)
  • Pëlqimi i komunitetit (peticioni) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion