REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për transport të masës drunore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: I mundësohet qytetarit të bëje transportin e masës së prerë drunore në vendin e caktuar, varësisht nga destinimi i tij (për djeg'je, industrri, etj).

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën te punëtori i terrenit (roje pylli) me leje të prerjes dhe flepagesën. Palës i lëshohet dokumenti i kërkuar (flet-përcjellësja) brenda ditës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leja e prerjes së masës drunore (Origjinal)
  • Fletëpagesa e taksës pyjore (Origjinal)
  • Letërnjoftim (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion