REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë nga pronarët për prerje të pyjeve vetanake

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: Qytetarit i lejohet ose jo prerja e drurit në pronësi të vet. Po ashtu caktohet masa drunore që mund të prihet.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën në Zyrën e Pranimit, lënda përcillet në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe ia përcjell Agjencionit Pyjorë të Kosovës - Zyrës Regjionale (APK-ZR). Zyra regjionale e bënë inspektimin e terrenit pyjorë si dhe e cakton masën drunore për prerje. Pas caktimit të masës drunore lëshohet leja për prerje të drurit, nga niveli regjional.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 30 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Numri i fletëposedimit të pyllit, numri i ngastrës
  • Informatat e kontaktit
  • Numri i lejes së identifikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 vit

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e Pasurisë (Origjinal)
  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion