REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shndërrimin e tokës bujqësore në jo-bujqësore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: I mundësohet qytetarit të bëjë ndërtimin e objektit në tokën të cilës i ndërrohet destinimi nga toka bujqësore në jo-bujqësore.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila i përcillet Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural si dhe Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit. Drejtoria e Urbanizmit e bënë inspektimin në terren dhe e përcjellë dokumentin e vlerësimit në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. Kjo e fundit e nxjerrë vendimin (pëlqimin) dhe ia dërgon palës me shkrim.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
 • Vendbanimi
 • Informatat e kontaktit
 • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Plani i lokacionit (Origjinal)
 • Plani i situacionit (Origjinal)
 • Dëshmia e pronësisë (Origjinal)
 • Projekti i ndërtimit (Kopje e vertetuar)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Dëshmia mbi pagesën e tatimit (Origjinal)
 • Dëshmitë nga organizatat komunale për lidhjet e mundshme të infrastrukturës (PTK, KEDS, Hidrosistemi, Ngrohtorja e qytetit, Ndërmarrja e shërbimeve komunale, etj) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion