REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Rregjistrim i fermerëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: Fermerët bëhen pjesë e integruar e një sistemi ku shpërndahen informacionet relevante duke përfshirë edhe njoftimet mbi përfitimet financiare (subvencionet dhe grandet).

Përshkrimi: Pala e parashtron kërkesën, në Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, për regjistrim në regjistrin e fermerëve të Kosovës (Regjistri Elektronik i Fermerëve ) bashkë me aplikacion dorëzohet edhe dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i palës
  • Informatat e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal, data e lindjes, kodi postarë)
  • Numri i xhirollogarisë bankare
  • Informatat lidhur me shfrytëzimin e tokës nga ferma
  • Informatat lidhur me kafshët që mbahen në fermë
  • Informatat lidhur me makinerinë që mbahet në fermë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e Pronësisë (Origjinal, Kopje)
  • Kopja e llogarisë së vlefshme bankare (Kopje)
  • Vërtetim i tatimit në pronë (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion