REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Overene kopije na osnovu originalnog dokumenta

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Kopija dokumenta se verifikuje na osnovu originalnog dokumenta.

Përshkrimi: Ukoliko biste želeli da utvrdite verodostojnost kopije na osnovu originala morate da donesete original i 2 ili više kopije dokumenta o kome je rec kako biste ga verifikovali. Kada su kopije dokumenta overene i pecatirane, kao takva se uvodi u dnevnik overa. Kopija dokumenta ostaje u opštinskim arhivama.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Opšti podaci (licni broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Originalna dokumenta i kopije istog dokumenta moraju biti legalizovani (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion