REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i mbiemrit pas anulimit të martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Ndërrimi i mbiemrit pas anulimit të martesës, gjegjësisht kthimi në mbiemër të vajzërisë.

Përshkrimi: Pas vendimit të gjykatës për anulimin e martesës pala paraqet kërkesën, në Zyrën e Gjendjes Civile, për ndërrimin e mbiemrit (kthimin në mbiemrin familjarë). Zyrtari ligjorë e bjen vendimin për ndrryshimin e mbiemrit dhe ky vendim regjistrohet në regjistrin e gjendjes civile.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ekstrakti i lindjes (Origjinal)
  • Certifikata e Martesës (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Aktëgjykimi i gjykatës që vërteton se martesa është anuluar (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion